Съобщение за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води - кладенци, сондажи и др.

Изображение 2851

Общинска администрация при Община Стамболово уведомява фирмите и жителите на общината, собственици на водовземни съоръжения от подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че на 28 ноември 2022 г. включително изтича срокът за регистрация на същите, който срок през 2020 г. бе удължен с две години.

Разположените в частни имоти водовземни съоръжения следва да се регистрират от собственика на имота в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” гр. Пловдив-4000, п.к.307, ул. „Янко Сакъзов“ № 35 .

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

 

При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 28 ноември 2022 г., същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.


 

ВАЖНО!

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ОТ ОБЩИНАТА ИЛИ КМЕТА НА КМЕТСТВО ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА КЛАДЕНЕЦА.

 

Документите, необходими за регистрация на водовземни съоръжения от подземни води за задоволяване на собствените потребности може да изтеглите от прикачените файлове.

 

Файлове: