Съобщение за набиране на доброволци

 

         В изпълнение на „Наредба № 4 от 1 февруари 2021г за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност“ и „Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Стамболово“, Община Стамболово набира лица, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в Общината. Преброяването следва да се извърши в периода март - юни или септември – ноември веднъж на две години, като конкретното преброяване ще се извърши в рамките на месец септември - октомври  2022 г.

 

Преброителите следва да отговарят на следните минимални изисквания - опит в областта на статистиката или на ветеринарната медицина.

 

За преброяването са необходими две лица, които ще бъдат сформирани в екип за територията на село  Стамболово и за останалите населени места в общината.

Техническото и материално обезпечаване по преброяването ще бъде за сметка на община Стамболово. Към екипа могат да участват доброволно и представители на организации за защита на животните. Срокът за подаване на документи от кандидатите е до 31.08.2022г. в Деловодството на Община Стамболово.

Необходимите документи са:

- Заявление за участие в свободен текст;

- Диплома за завършено подходящо образование, с оглед условията в Наредба №4;

- Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина;

- Копие на документ за самоличност.

 

Телефон за допълнителна информация: 0879635717