Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово съобщава на   всички  заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпила  ЗАПОВЕД

На Областния Управител при Областна Администрация Хасково с № ДС-06-24 от 24.08.2023г. с наш вх.№ С-2298/28.08.2023г. с искане на основание чл.124а, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.150 от ЗУТ, да бъде разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/за строеж:“ Две двойни въздушни електропроводни линии средно напрежение 33kV, всяка от които на отделна стълбовна линия за две тройки проводници АСО – 400 за присъединяване на нова фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/“ Стамболово“ в поземлен имот с идентификатор 68727.207.526 по КККР на село Стамболово, община Стамболово, област Хасково към нова повишаваща подстанция /ПП/ 33/110 kV на ФЕЦ „Книжовник“ в поземлен имот с идентификатор 37383.500.315 по КККР на село Книжовник, община Хасково, област Хасково“, в тази връзка е заверено копие на  Заповед № ДС-06-24/24.08.2023г. с която е разрешено изработване на  КПИИ на основание чл. 150, ал.1 от ЗУТ, за разгласяване чрез поставяне на обявление на  определени за това места в сградата на общината.

 

Възложител на КПИИ: „ Агро НВ Пропъртийс“ ЕООД, ЕИК 206598898,

Гр.София, р-н „ Оборище“, ул.“ Московска“, №21, вх.Б, ет. 3, представлявано от управителите Никола Газдов и Велислав Белниколовски, чрез пълномощник Мартин Н. Давидков.

 

Дата на съобщаване : 01.09.2023г.                         ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

                                                                                                ДИРЕКЦИЯ „ УТТООС“

Файлове:

00042E8B.pdf 00042E8B.pdf