Решение № ХА-6-ПР/2024 на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Изх. № С-938/22.03.2024 г.

 

О  Б  Я  В  Л Е  Н  И  Е

 

        Дирекция  “УТТООС” при  община Стамболово уведомява всички заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  писмо от Министерството на Околната Среда и Водите - Регионална Инспекция - Хасково с  изх. № ПД-1228-(31)/2023/18.03.2024 за постъпило РЕШЕНИЕ № ХА-6-ПР/2024г., да не се извършва ОЦЕНКА на въздействие върху околната среда на инвестиционното предложение за обект: „ Изграждане на две двойни въздушни електропроводни линии със средно напрежение 33kV за присъединяване на ФЕЦ Стамболово от ПИ 68727.207.526 по КККР на с. Стамболово, община Стамболово до нова повишаваща подстанция /ПП/ 33/110kV на ФЕЦ с. Книжовник ПИ 37383.500.315 по КККР на с.Книжовник, община Хасково.

В решението се казва, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове,предмет на опазване на защитени зони и човешкото здраве.

Възложител:

 „АГРО НВ ПРОПЪРТИЙС“ ЕООД

         

Дата на обявяване : 22.03.2024г.                         ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

                                                                                                ДИРЕКЦИЯ „ УТТООС“

Файлове:

Решение ХА 6 ПР2024.pdf Решение ХА 6 ПР2024.pdf