Решение № ХА-15-ПР/2023 г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Вх. № С-2214/14.08.2023г.

на община Стамболово

 

Изх.№ПД -637(83)/11.08.2023г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

  В Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  е постъпило Решение № ХА- 15 9 ПР/2023г.за инвестиционно предложение /ИП/ за „ Реконструкция на ВЛ 110 kV „ Славяново- Малево- Пясъчево“ Подобект: Реконструкция на ВЛ 110 kV „ Славяново- Малево“ от ВЕЦ Студен Кладенец до п/ст „ Харманли“, с възложител „ Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение. Изграждането на горе посочения обект няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве. Предоставяме на   всички  заинтересовани страни копие на Решението и информацията  за горе цитираното инвестиционно предложение.  Постъпилото  с писмо е от Министерството на Околната Среда и Водите - Регионална Инспекция - Хасково с  изх. № ПД-637(83)/11.08.2023г. от Директора на РИОСВ – Хасково –  Марияна Вълчева. За целта на реконструкцията ще се използват съществуващите пътища от общинската и републиканската пътна инфраструктура. Няма да се изгражда нова инфраструктура. Предвидено е всички площи, използвани за временно ползване по време на строителството на ВЛ, да се освободят и възстановят до завършването на обекта. Основния разрешителен режим, имащ отношение към реализацията на инвестиционното предложение, е свързан с получаването на Разрешение за строеж, съгласно действащата в страната нормативна база, а именно Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Дължината на трасето е 44,454 км.- хълмист терен , Предвидени са за подмяна 188 броя стълбове от основното трасе и 5 бр стълбове на отклонението към п/ст „ Славяни“ на територията на:

1.Землище на с. Бойник, община Крумовград, област Кърджали

2.Землище с. Рабово, с. Голобрадово,с. Пчелари, с. Маджари, с. Силен, с. Голям извор и с. Тънково, община Стамболово, област Хасково.

3.Землище с. Ръжево и с. Долно Съдиево, община Маджарово,област Хасково.

4.Землище на с. Елена, община Хасково, област Хасково

5.Землище на с. Славяново, с. Иваново, с. Остър камък и гр. Харманли, община Харманли, област Хасково

Природни ресурси не са предвидени да се използват по време на строителството.

Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители няма.

Строителната площадка е без потенциални замърсявания, образуваните в процеса на СМР строителни отпадъци /СО/ се класифицират като неопасни, отпадни води няма, опасни химични вещества на строителната площадка няма.

С писма засегнатите общини и кметства уведомяват РИОСВ – Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение №2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища /възражения/ мнения и други от заинтересовани лица и организации.

Възложител: Електроенергиен Системен Оператор ЕАД, ЕИК 175201304

Гр. София 1618, бул.“ Цар Борис III“ № 201

Изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Ангелин Цачев

Лице за контакти: Виктор Масларов – тел. 0889/635-267, e-mail: [email protected]

 

Дата на обявяване : 18.08.2023г.                         ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

                                                                                                ДИРЕКЦИЯ „ УТТООС“

Файлове: