Програма „РЧР” 2021-2027 г. Процедура: Укрепване на общинския капацитет

Програма „РЧР” 2021-2027 г. Процедура: Укрепване на общинския капацитет

От 01 април 2023 година започва изпълнението на проект „Укрепване на общинския капацитет за осигуряване равни възможности и включване на социално уязвимите групи на територията на община Стамболово“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0065-C01, финансиран от Европейския съюз чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.

 

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 25 204 лева е предназначена за изпълнение на следните дейности:

 

1. Наемане на персонал необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги. Обучение и супервизия на общинските служители ангажирани с насочването от общините за ползване на социални услуги.

 

2. Разкриване и оборудване на фронт-офис (едно работно място). Изготвяне на анализ и проучвания в сферата на социалните услуги. Планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

 

Продължителността на проекта е 15 месеца, а срокът на изпълнение 01.04.2023 – 01.07.2024 година.

 

В изпълнение дейностите по Проекта ще бъде разкрит фронт-офис, ремонтирано помещение и оборудвано работно място.   За период от 13 месеца в общинска администрация ще бъде назначен специалист „Сътрудник, социални дейности, община“, който да поеме основно преките контакти с потребителите на социални услуги, с основни задължения: информиране и консултиране на граждани и потребители на социални услуги, относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване и заплащане; оказване на съдействие и консултиране на лицата за избор на подходяща/и за тях социална услуга/и; прилагане на Закона за лична помощ при предоставяне на механизма „Лична помощ“ и Закона за хората с увреждания.

 

В рамките на изпълнение на проекта ще бъде изготвен Анализ и проучвания в сферата на  социални услуги, който  ще отрази реалните потребности на уязвимите социални групи.  Ще се извърши и планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги в община Стамоблово.

 

Целеви групи по настоящата процедура са 4 служители от администрацията, ангажирани с политиките в социалната сфера; новонаетият служител по проекта и 4 служители на Центъра за обществена подкрепа - Стамболово, които ще получат възможност за допълнителна квалификация чрез обучения, финансирани по Проекта.Лицата от целевата група ще получат и супервизия от квалициран експерт.

Като резултат ще бъде подобрено качеството и ефективността на предлаганите от общината социални и интегрирани здравно-социални услуги.

 

Файлове: