Проект „ Осигуряване на транспорт за 2- 3 годишните деца в община в община Стамболово“, договор № БС 33.21-3-004/ 14.12.2022 г

Проект „ Осигуряване на транспорт за 2- 3 годишните деца в община в община Стамболово“, договор № БС 33.21-3-004/ 14.12.2022 г

Община Стамболово е бенефициент по проект „Осигуряване на транспорт за 2- 3 годишните деца в община в община Стамболово“, договор № БС 33.21-3-004/ 14.12.2022 г., одобрен по конкурсна процедура 33.19-2020 на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

 

Проекта ще се реализира на територията на община Стамболово, област Хасково. Основната цел на проекта е да се постигне ефективна социализация и осигуряване на условия за образователна интеграция на децата в задължителна предучилищна възраст, подобряване на взаимодействието на образователните институции, родителите и местната власт, преодоляване на негативните обществени нагласи и предотвратяване на вторична сегрегация.

 

Предвидените средства за Община Стамболово са в размер на 29 914.76 лева, а обслужвания брой деца е 10.

 

Срока за изпълнение на проекта е от 14.12.2022 г. до 14.08.2023 г.

 

 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.