Предварителни регистри на имотите в землищата на община Стамболово

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, ОСЗ Хасково, офис Стамболово обявява, че са изготвени  предварителни регистри на имотите в землищата на община Стамболово, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 г.

На основание чл.72, ал.5 промени в предварителните регистри се правят в срок до 15.08.2023 г., при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности.

За информация на ползвателите на земеделски земи, изготвените предварителни регистри и регистри на дублираните имоти са на разположение в  ОСЗ Хасково, офис Стамболово.

Обявата за предварителните регистри е публикувана в сградата на Общинска администрация – Стамболово и на интернет странициата на Областна Дирекция ''Земеделие'' –  гр. Хасково.

 

 

 

 

Сание Иса / П /

Началник ОСЗ Хасково,

Съгл. Заповед РД-04-185/10.10.2022 г.,

Главен експерт

Файлове: