Предстоящо обществено обсъждане на Проект за Частично изменение на Общия устройствен план (ЧИОУП) на община Стамболово

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

          

Община Стамболово съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на доклад за екологична оценка на Проект за Частично изменение на Общия устройствен план на Община Стамболово за поземлени имоти с обща площ от 6 535,932 дка в землищата на с. Долно Ботево, с. Долно поле,     с. Жълти бряг, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Стамболово, с. Тънково, и   с. Долно Черковище, община Стамболово“ с цел да се определят зона „Сср“ – земеделска зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди – проект и зона „Пп1“ – Предимно производствена устройствена зона - проект, възложител: община Стамболово съгласно изискванията чл. 21, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и на проект за Частично изменение на Общия устройствен план на Община Стамболово, на основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за ЧИОУП на Община Стамболово, доклад за екологична оценка и приложенията към него.

             Публичен достъп до проект на ЧИОУП на Община Стамболово, доклад за екологична оценка и приложенията осигурен на адрес:

  • кметствата на с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Жълти бряг,    с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Тънково, с. Долно Черковище, и в с. Стамболово, община Стамболово, всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, Лицe за контакти: еколога на община Стамболово, кметове на населените места,                     е-mail: [email protected]  

  • проекта за ЧИОУП на Община Стамболово, доклад за екологична оценка и приложенията към него, са публикувани на интернет страницата на Община Стамболово на електронен адрес: https://www.stambolovo.bg/,  като е осигурен публичен достъп в сградата на общината до 25.04.2024 г.

              Срок за изразяване на становища:  30 дни от датата на публикуване на съобщението.

              Становища могат да се депозират на адрес: кметствата на с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Жълти бряг, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Тънково, с. Долно Черковище, и в с. Стамболово, община Стамболово всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, Лицe за контакти: еколога на община Стамболово, кметове на населените места.

             От страна на възложителя на г-н Шериф Шериф, заместник кмет на община Стамболово, GSM +359 879635712

 Срещата за общественото обсъждане ще се проведе на 25.04.2024 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Стамболово.

Лица отговорни да представят допълнителни разяснения: инж. арх. Николай Андреев – ръководител проектантски екип, тел. +359 888 478799 и инж. Димитринка Недялкова - член на екипа, изготвил доклада за екологична оценка, тел. +359 899 109484.

 

Дата на обявяване : 13.03.2024 г.

 

Файлове:

Доклад за екологична оценка Том 1.pdf Доклад за екологична оценка Том 1.pdf

Доклад за екологична оценка Том 2.pdf Доклад за екологична оценка Том 2.pdf

Преработено задание за определяне на съдържанието и обхвата на Доклад за екологична оценка.pdf Преработено задание за определяне на съдържанието и обхвата на Доклад за екологична оценка.pdf

Нетехническо резюме.pdf Нетехническо резюме.pdf

Приложения.zip Приложения.zip