Покана за обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Стамболово 2021 - 2027 година (ПИРО)

 

Уважаеми съграждани,

Предстои представяне, обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Стамболово 2021 - 2027 година (ПИРО).

ПИРО е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината.

Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

За нас е важно Планът за интегрирано развитие на общината да се състави с Вашето участие и в тази връзка Ви каним на обсъждане на 31.03. 2021 година – сряда от 11.00 часа в голямата заседателна зала на община Стамболово.

Очакваме Вашите предложения и препоръки в Центъра за административно обслужване (адрес: Общинска администрация Стамболово, п.код 6362, с. Стамболово, област Хасково) или на e-mail: [email protected]. 

Вашите мнения, въпроси, препоръки и предложения са от изключителна важност.

Проекта на Плана за интегрирано развитие на община Стамболово е публикувано на сайта на общината.

Разчитаме на Вашата активност!

 

Аднан Йълдъз - Кмет на Община Стамболово

Ербил Халим – Председател на Общински съвет Стамболово

Файлове: