Покана за заседание на ОбС-Стамболово на 30.08.2023 г.

Изх.№ 29/21.08.2023  г.

До Г-н / Г-жа                                                                     

Общински съветник

Кмет/ Зам. кмет

Кмет на кметство

Кметски наместник

Община Стамболово

Област Хасково

 

Г-н / Г-жо Общински съветник; Кмет; Кмет на кметство,

На основание чл.23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.16

от Правилника за работата на ОбС – Стамболово

 

С В И К В А М

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТАМБОЛОВО

 

на заседание на постоянни комисии на 25.08.2023г. /петък/ от 11:00 часа, и

на петдесет и трето  заседание  на 30.08.2023 г. /втортик/ от 11:00 часа

в залата на Общински съвет следния

П Р О Е К Т О  -  Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

  1. Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в училищата и маломерни групи в детските градини на територията на община Стамболово и осигуряване на необходимите средства за дофинансирането им за учебната 2023/2024 г.
  2. Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Отмяна на Наредба за предоставяне на концесии.
  3. Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Изменение и допълнение в Наредба за определяне размера на местните  данъци на територията на община Стамболово, приета с  Решение № 303/27.09.2018 година на Общински съвет - Стамболово
  4. Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в територията на община Стамболово, приета с  Решение № 303/27.09.2018 година на Общински съвет – Стамболово.
  5. Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Приемане на Наредба за реда за упражняване правата на Община Стамболово в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел.
  6. Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Приемане на Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общински поземлен фонд.
  7. Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Приемане на Стратегия за туризъм и устойчиво развитие на община Стамболово за периода 2023 – 2030 г.
  8. Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Предварително съгласие за учредяване на сервитут на обект: „Две двойни въздушни електропроводни линии средно напрежение 33kV, всяка от които на отделна стълбовна линия за две тройки проводници АСО-400 за присъединяване на нова фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) „Стамболово“, започваща в поземлен имот с идентификатор 68727.207.526 по КККР на с. Стамболово, община Стамболово, област Хасково към нова повишаваща подстанция (ПП) 33/110 kV на ФЕЦ „Книжовник“ в поземлен имот с идентификатор 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, община Хасково, област Хасково“ в полза на „Агро НВ Пропъртийс“ ЕООД, засягащи имоти от общинския поземлен фонд и съгласие за влошаване в условията за застрояване и ползване на общински поземлени имоти
  9. Текущи.

 

ЕРБИЛ ХАЛИМ ………………………….

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-  СТАМБОЛОВО