Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2024 г. на Община Стамболово

Кметът на Община Стамболово – Аднан Йълдъз и Председателят на ОбС Стамболово – Ербил Халим, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности , за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово, кани, представители на бизнес средите, неправителствените организации, държавните институции, второстепенните разпоредители с бюджет и цялата общественост на публично обсъждане на бюджета за 2024 година.

Организира

ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ

На проект на бюджета на община Стамболово

Уважаеми съграждани,

Предстои представяне, обсъждане на проекто – бюджета за 2024 година, като чрез този годишен финансов план Община Стамболово реализира цели и приоритети, подобряващи условията на живот и публичните услуги на територията на общината.

За нас, е важно бюджетът да се състави с Вашето участие и в тази връзка Ви каним на обсъждане на 29 януари 2024 година – понеделник от 15.00 часа в голямата заседателна зала на община Стамболово.

Очакваме Вашите предложения и препоръки в Центъра за административно обслужване (адрес: Общинска администрация Стамболово, п. код 6362, с. Стамболово, област Хасково) или на e-mail: [email protected]. Те ще бъдат включени в протокола от публичното обсъждане, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на бюджет за 2024 година при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Вашите мнения, въпроси, препоръки и предложения са от изключителна важност.

Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

Материалите по проекто-бюджета за 2024 г. ще бъдат  публикувани допълнително  на официалната интернет страница на община Стамболово.

Файлове: