ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

На 29 август 2023 година от 10.00 часа в залата на Общински съвет Стамболово ще се състои публично обсъждане на проекта на Бюджет на Община Стамболово за 2023 година.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности , за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово, кметът на Община Стамболово – Аднан Йълдъз и Председателят на ОбС Стамболово – Ербил Халим, отправят покана към представители на бизнес средите, неправителствените организации, държавните институции, второстепенните разпоредители с бюджет и цялата общественост за участие в общественото обсъждане на Бюджет 2023.

Уважаеми съграждани,

Предстои представяне, обсъждане и приемане на бюджета за 2022 година, като чрез този годишен финансов план Община Стамболово реализира цели и приоритети, подобряващи условията на живот и публичните услуги на територията на общината.

За нас, е важно бюджетът да се състави с Вашето участие и в тази връзка Ви каним на обсъждане на 29 август 2023 година - вторник от 10.00 часа в голямата заседателна зала на община Стамболово.

Очакваме Вашите предложения и препоръки до 28 август 2023 година, до 10:00 часа в Центъра за административно обслужване (адрес: Общинска администрация Стамболово, п.код 6362, с. Стамболово, област Хасково) или на електронен адрес: [email protected]. Те ще бъдат включени в протокола от публичното обсъждане, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на бюджет за 2023 година при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Вашите мнения, въпроси, препоръки и предложения са от изключителна важност.

Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

Проектът на бюджета за 2023 г. е публикуван на официалната Интернет страница на община Стамболово.

Аднан Йълдъз - Кмет на Община Стамболово

Ербил Халим – Председател на Общински съвет Стамболово

Файлове: