Покана за петдесет и трето заседание на ОбС-Стамболово на 12.09.2023 г

Изх.№ 32/05.09.2023  г.

До Г-н / Г-жа                                                                     

Общински съветник

Кмет/ Зам. кмет

Кмет на кметство

Кметски наместник

Община Стамболово

Област Хасково

 

Г-н / Г-жо Общински съветник; Кмет; Кмет на кметство,

На основание чл.23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.16

от Правилника за работата на ОбС – Стамболово

 

С В И К В А М

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТАМБОЛОВО

 

на заседание на постоянни комисии на 08.09.2023г. /петък/ от 11:00 часа,

ина петдесет и трето  заседание  на 12.09.2023 г. /втортик/ от 11:00 часа

в залата на Общински съвет следния

 

П Р О Е К Т О  -  Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.            Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Проект за бюджет на община  Стамболово за 2023 година.

2.            Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост /НОС/.

3.            Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Стамболово /НУОП/.

4.            Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Предварително съгласие за учредяване на сервитут на обект: „Две двойни въздушни електропроводни линии средно напрежение 33kV, всяка от които на отделна стълбовна линия за две тройки проводници АСО-400 за присъединяване на нова фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) „Стамболово“, започваща в поземлен имот с идентификатор 68727.207.526 по КККР на с. Стамболово, община Стамболово, област Хасково към нова повишаваща подстанция (ПП) 33/110 kV на ФЕЦ „Книжовник“ в поземлен имот с идентификатор 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, община Хасково, област Хасково“ в полза на „Агро НВ Пропъртийс“ ЕООД, засягащи имоти от общинския поземлен фонд и съгласие за влошаване в условията за застрояване и ползване на общински поземлени имоти.

5.            Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Одобряване на задание, изготвено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията („ЗУТ“), по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ

6.            Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП- ПЗ/ на ПИ 68727.42.932 с трайно предназначение на територията – земеделска по КК и КР на село Стамболово, местност „ Каберчета“, община Стамболово, област Хасково, за  нискоетажно от 1-2 етажа – Н до 7м., свободно застрояване в границите на имота.

7.            Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП- ПЗ/ на ПИ 65629.12.209 с трайно предназначение на територията – земеделска по КК и КР на село Светослав, местност „ Юнаклък“, община Стамболово, област Хасково, за свободно ниско застрояване с предназначение за производствени нужди.

8.            Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Интегриран териториален подход.

9.            Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Кандидатстване с Проект "Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Симеоновград, Тополовград, Свиленград, Любимец,  Маджарово и Стамболово“ по процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. на  община Харманли – оператор на регионалното депо.

10.          Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изготвяне на ПУП – ПРЗ /Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/  със заявление вх. № П - 3285/07.09.2023г. на основание чл.124, ал.3, 124, ал.1, и чл.125, ал.1и ал.2 от ЗУТ   на ПИ № 66411.38.87.Промяната на предназначението на ПИ 66411.38.87 ще послужи за изграждане на „ Пътна връзка за обект:“ Фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ 66411.38.1 по КККР на село Силен, община Стамболово, област Хасково от път III – 593 „ Долно Черковище – Голям извор“ при км 27+125 в дясно по растящия километраж“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

11.          Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Необходимост от частично изменение на Решение № 357/31.07.2023 г. на Общински съвет – Стамболово.

12.          Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Изменение на цената на договор за строителство с предмет Изпълнение на Ремонт на улици и улични настилки в с. Долно Ботево и с. Рабово“ на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 117а от ЗОП и Постановление № 290 на Министерския съвет от 27.09.2022 г.

13.          Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Позиция на Община Стамболово в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Хасково на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, за редовното неприсъствено заседание на 10.10.2023г.

14.          Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Определяне на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете, заместник-кметовете и кметските наместници в община Стамболово за 2023 г.

15.          Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Приемане на програми за развитие на общината, както следва:1.Програма за опазване на околната среда на община Стамболово за периода 2023 – 2028 г.2.Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на община Стамболово 2023-2028 г.3.Програмата за управление на отпадъците на община Стамболово за периода 2023 – 2028 г.

16.          Текущи.

 

 

ЕРБИЛ ХАЛИМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-  СТАМБОЛОВО