Покана за петдесет и четвърто заседание на ОбС-Стамболово на 25.09.2023 г

Изх.№ 37/21.09.2023  г.

До Г-н / Г-жа                                                                     

Общински съветник

Кмет/ Зам. кмет

Кмет на кметство

Кметски наместник

Община Стамболово

Област Хасково

 

Г-н / Г-жо Общински съветник; Кмет; Кмет на кметство,

На основание чл.23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.16

от Правилника за работата на ОбС – Стамболово

 

С В И К В А М

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТАМБОЛОВО

 

на петдесет и четвърто заседание  на 25.09.2023 г. /понеделник/ от 11:00 часа

в залата на Общински съвет следния

 

П Р О Е К Т О  -  Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

  1. Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Стамболово.
  2. Докладна записка от Председателя на ОбС - Стамболово, относно: Избор на временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство“.
  3. Докладна записка от Кмета на община Стамболово, относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Царева поляна .
  4. Текущи.

 

 

ЕРБИЛ ХАЛИМ ………………………….

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-  СТАМБОЛОВО