ПОКАНА за обществено обсъждане на бюджет 2021г.

Кметът на Община Стамболово Аднан Йълдъз и Председателят на ОбС Стамболово – Ербил Халим, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 4 от  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово, кани  представители на бизнес средите, неправителствените организации, държавните институции,  второстепенните разпоредители с бюджет и цялата общественост на публично обсъждане на бюджета за 2021  година. 

Уважаеми съграждани,

Предстои представяне, обсъждане и приемане на бюджета за 2021 година, като чрез този годишен финансов план Община Стамболово реализира цели и приоритети, подобряващи условията на живот и публичните услуги на територията на общината.

За нас е важно бюджетът да се състави с Вашето участие и в тази връзка Ви каним на обсъждане на 12 Февруари 2021 година – петък от 10.00 часа в голямата заседателна зала на община Стамболово.

Очакваме Вашите предложения и препоръки до 11 Февруари 2021 година в Центъра за административно обслужване (адрес: Общинска администрация Стамболово, п.код 6362, с. Стамболово, област Хасково) или на e-mail: [email protected]. Те ще бъдат включени в протокола от публичното обсъждане, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на бюджет за 2021 година при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Вашите мнения, въпроси, препоръки и предложения са от изключителна важност.

Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

Проекта на Бюджета за 2021 г. на община Стамболово е публикуван на сайта и .

Аднан Йълдъз - Кмет на Община Стамболово

Ербил Халим – Председател на Общински съвет Стамболово

Файлове: