Пето заседание на Общински съвет - Стамболово на 31.01.2024 г.

Изх.№ 3/22.01.2024  г.

До Г-н / Г-жа

Общински съветник

Кмет/ Зам. кмет

Кмет на кметство

Кметски наместник

Община Стамболово

Област Хасково

 

На основание чл.23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.16

от Правилника за работата на ОбС – Стамболово

 

С В И К В А М

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТАМБОЛОВО

 

на пето  заседание  на 31.01.2024 г. /сряда/ от 11:00 часа

в залата на Общински съвет следния

П Р О Е К Т О  -  Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Председателя на ОбС- Стамболово: Определяне представител на Общински съвет – Стамболово в Областния съвет за развитие на Област Хасково.
 2. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Отмяна на Решение № 27, прието от Общински съвет – Стамболово на редовно заседание, проведено на 28.12.2023г, оспорено от Областен управител на област Хасково пред Административен съд – Хасково със заповед № АК-04-2 от 17.01.2024г
 3. Докладна записка от Кмета на общината, относно:Приемане на Общински годишен  план за младежта  за 2024 година.
 4.  Докладна записка от Кмета на общината, относно: Годишен доклад за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в  Община Стамболово за 2023 г.
 5. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Постъпила молба с вх. № С-150/10.01.2024 г. в деловодството на Община Стамболово от АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ за удължаване на срока на договор за безвъзмездно ползване на помещения публична общинска собственост.
 6. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Одобряване на нова обща численост в местна дейност 623 – „ Чистота“ в община Стамболово.
 7. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Приемане на актуализация в Плана за действие за общинските концесии, действащ на територията на община Стамболово, приет с РОС № 103/19.11.2020 г. и актуализиран с РОС № 177/23.06.2021 г. и РОС № 315/20.02.2023 г.
 8. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Приемане на Програма за управление на община Стамболово през мандат 2023-2027г.
 9. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Доклад за предявен иск от НАП срещу община Стамболово.
 10. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Годишен отчет за изпълнение на „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Стамболово“ за 2023 г.
 11. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Молби за закупуване на имоти ЧОС.

ЕРБИЛ ХАЛИМ ………………………….

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-  СТАМБОЛОВО