Осмо заседание на Общински съвет - Стамболово на 27.03.2024 г.

Изх.№ 13/15.03.2024  г.

До Г-н / Г-жа                                                                     

Общински съветник

Кмет/ Зам. кмет

Кмет на кметство

Кметски наместник

Община Стамболово

Област Хасково

 

На основание чл.23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.16

от Правилника за работата на ОбС – Стамболово

 

С В И К В А М

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТАМБОЛОВО

 

на осмо  заседание  на 27.03.2024 г. /сряда/ от 11:00 часа

в залата на Общински съвет следния

П Р О Е К Т О  -  Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

  1. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BGSFPR001-1.004 ,,Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по  Програма ,,Образование 2021-2027“, към Министерство на образованието и науката. 
  2. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Участие на община Стамболово в Проект BG05SFPR002-1.003-0001 "Започвам работа" - Компонент 3 "Заетост" на П "Развитие на човешките ресурси" (2021-2027), финансиран от Агенция по заетостта, чрез Дирекция “Бюро по труда” Хасково.
  3. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Стамболово в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Хасково.
  4. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Язовир.
  5. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Издаване запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
  6. Питания към кмета на община Стамболово.

 

 

ЕРБИЛ ХАЛИМ ………………………….

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-  СТАМБОЛОВО