Одобряване на план-сметка за приходите и необходимите разходи за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2021 година, и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Стамболово през 2021 г

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СТАМБОЛОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От  Аднан Йълдъз– Кмет на Община Стамболово

 

 

ОТНОСНО : Одобряване на план-сметка за приходите и необходимите разходи  за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2021 година, и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Стамболово през 2021 г.

 

 

Уважаеми дами и господа Общински съветници,

 

Съгласно чл.66, ал.1  от ЗМДТ таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци -контейнери, кофи и други;

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

           

Съгласно чл.67 от ЗМДТ количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци. Когато обаче съществуват обективни обстоятелства, които възпрепятстват този принцип, Общинския съвет може да приеме други основи, на база на които да се определя размера на таксата. Към настоящия момент не е налична база и методология за определяне размера на такса битови отпадъци въз основа на количеството им.

При действащата на територията на община Стамболово система за събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице е възможно само в случаите, когато домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци, т.е. този метод е възможно да бъде прилаган в случаите, когато съдовете за отпадъци са персонални за всяко домакинство. Сметосъбирането на значителен процент от населението на общината е организирано чрез съдове за групово ползване. В определени точки на територията на населеното място са разположени определен брой съдове с различен обем, които се ползват от домакинствата в района. При групово ползване на съдовете за смет освен домакинствата, същите се ползват и от магазини и др. нежилищни имоти. При това положение не може да бъде определен обема на генерираните отпадъци от отделния ползвател.

 

Елементите, които формират разходната част на план-сметката от такса битови отпадъци са, както следва:

 

І. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, включително торби, стикери, съдовете за биоотпадъци, за домашно и квартално компостиране за домакинствата и на съдове за разделно събиране за административните сгради и за сградите на учебни заведения, болнични заведения, заведения за социални услуги, културни институции и други обществени сгради на бюджетна издръжка.

 

- За закупуване на контейнери тип „Бобър” с вместимост 1.1 куб.м., предвидените средства са в размер на 65 000 лв. с включен ДДС ;

-  За ремонт, подготовката за повторна употреба, поправка на съдове за съхранение, предвидените средства са в размер на 3 000 лв. с включен ДДС ;

- За дезинфекция на съдове, предвидените средства са в размер на 2 000 лв. с включен ДДС

 

Прогнозната стойност на разходите възлиза на общо 70 000 лв. с включен ДДС

 

 

ІI. Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

-За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Стамболово очакваният разход е в размер на 146 035 лв с включен ДДС.

- За сепариране и депониране /прогнозно за годината/ -общо 35 722 лв с включен ДДС.

 

Прогнозната стойност на разходите възлиза на 181 757 лв. с включен ДДС.

 

ІІI. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго третиране и оползотворяване на битови отпадъци, отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.

 

Съгласно актуализираната Наредба 7/2013 г. за реда и начина на изчисляване  и определяне размера на обезпеченията и отчисленията и чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците община Стамболово внася средства по индивидуална партида, както следва:

-по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците.- 4.00 лв./тон

- по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 82 лв./тон.

Очакваното количество депониран отпадък е в размер приблизително 1060 т.

 

Предвидените средства за раздела възлизат на 52 460 лв. с включен ДДС

IV. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Необходимият паричен ресурс е в размер на 16 000 лв. с включен ДДС

 

Общият размер на планираните разходи за осъществяване на дейностите по чл. 66 от ЗМДТ на територията на община Стамболово възлизат на 320 217 лв.

 

Приходната част от план-сметката за 2021 година се формира от следните компоненти:

  • Планирани средства от постъпили приходи от такса битови отпадъци;
  • Целеви остатък от предходни години;
  • Възстановени средства по чл. 64 от ЗУО

 

При условие, че бъде запазен сегашния размер на такса битови отпадъци, през 2021 г. прогнозния размер на приходите би бил 320 217 лв., т.е. няма да се налага дофинансиране от страна на Общината  за сметка на други общински приходи.

 

В тази връзка предлагам Общинския съвет да приеме основи, които са различни от посочената в чл.67, ал.4 от ЗМДТ, поради което в настоящия проект на Решение, като основен способ за определяне размера на такса битови отпадъци предлагам за основи да се ползват:

-за жилищните имоти – данъчната им оценка

-за нежилищни имоти на предприятия – по високата стойност от данъчната оценка и отчетната им стойност.

През 2021 година в приходната част на план- сметката по чл. 66 от ЗМДТ се залагат постъпления в размер на 320 217 лв.

        През 2021 година в разходната част на план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ се предвиждат необходими средства в размер на 320 217 лв.

 

Със запазване на облагаемата основа и промили, приети с  Решение №31/27.12.2019г. на Общински съвет- Стамболово, и с очакваното усвояване на средства по чл. 64 от ЗУО, няма да възникне необходимост от дофинансиране  на приходите по чл. 66 от ЗМДТ от страна на общината.

В случая таксата е определена в размер, който съответства на необходимите разходи по предоставянето на услугите.

.2

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет- Стамболово да вземе следното :

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „а“, във вр. с чл. 62 и чл.66 от ЗМДТ и чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стамболово, Общински съвет –Стамболово реши:

I.Одобрява План-сметка за необходимите разходи за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Стамболово за 2021 година, съгласно приложение № 1.

 

II.Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. както следва:

1.За населението на община Стамболово и за жилищата на юридическите лица  – в размер на 7 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

-за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 2 ‰;

-за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 4,5 ‰;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,5 ‰;

 

2.За всички нежилищни имоти на юридически лица , както следва годишна такса  е в размер на 9 ‰ /промила/ върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти, по видове, както следва:

 

    -Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за транспортирането им – 3 ‰/промила/

    -Третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации/поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО/ –5,5‰/промила/

    -Поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината – 0,5 ‰/промила/

 

 

Общински съвет Стамболово упълномощава Кмета на община Стамболово да извърши всички действия за изпълнението на решението

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

СТАМБОЛОВО:

                   /Аднан Йълдъз /