Обявление за подбор на служител на длъжност "Сътрудник социални дейности, община" - НКПД - 34123011

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002-0065-C01, по проект „ Укрепване на общинския капацитет за осигуряване равни възможности и включване на социално уязвимите групи на територията на община Стамболово”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Община Стамболово обявява подбор на персонал.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:

1. Насочване на кандидат потребители за ползване на социални услуги;

2. Информиране на лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване;

3. Съдействие и консултиране на лицата за избор на подходящи за тях социални услуги;;

4. Информиране на лицата относно условията за заплащане и пълно и частично освобождаване от заплащане на такса за ползване на социални услуги;

5. Извършване на предварителна оценка на потребностите от социални услуги;

6. Водене на регистър на подадените заявления за ползване на социални услуги, които се финансират от държавния и/или общинския бюджет;

7. Дава разяснения на всички заинтересовани лица за предоставяните услуги по проекта;

8. Поддържа работни взаимоотношения с ръководителя и екипа за реализация на проекта, като активно му сътрудничи;

8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация за която отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Програма ”Развитие на човешки ресурси”;

9. Пряко е подчинен на ръководителя на проекта и изпълнява задачи поставяни от него.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

С одобреният кандидат, за заемане на длъжност „Сътрудник социални дейности, община” ще се сключи срочен трудов договор за 13 месеца, съгласно предвидения план – график за изпълнение на дейностите. Краен срок за реализация на проекта– 01.07.2024 г.

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от Кодекса на труда (КТ).

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект „ Укрепване на общинския капацитет за осигуряване равни възможности и включване на социално уязвимите групи на територията на община Стамболово”, съфинансиран със средства от Европейския съюз.

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Кандидатите следва да отговарят на следните минимални изисквания:

1. Да имат навършени 18 години;

2. Да не са осъждани;

3. Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

4. Образование – средно;

5. Професионалин опит – не се изисква;

6. Умения и нагласа за работа с лица с увреждания и техните семейства;

7. Допълнителни квалификации: опита в сферата на социалните услуги се счита за предимство.

 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТА:

 

1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

2. Умения за работа в екип.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Заявление за постъпване на работа по образец;
  2. Автобиография;
  3. Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец;
  4. Копие на диплома за завършено образование;
  5. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;
  6. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;
  7. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец;
  8. Лична карта - При подаване на заявлението, кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност, който ще им бъде поискан от служителя, приемащ документите за кандидатстване, с цел сверяване на вписаните в заявлението данни. В случай на подаване на документи за кандидатстване по пощата е необходимо и прилагане на копие от Лична карта за установяване самоличността на кандидата. Върху копието следва саморъчно да бъде изписано „Давам съгласието си във връзка и с използването единствено за нуждите на проекта” и подпис;

 

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в офиса на проекта в  община Стамболово, стая 30, ет. 3.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Приемът на документи за кандидатстване ще продължи до 26.05.2023 г.

Документите за кандидатстване се подават в деловодството на община Стамболово всеки работен ден от 08.00-12.00 и от 12.30-16.00 часа.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Подборът се извършва от екипа по проекта на два етапа – допустимост и събеседване.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от екипа по проекта, назначен със заповед на Кмета на община Стамболово. Изготвя се протокол/ списък за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати, който се изнася на таблото с обявите в сградата на Община Стамболово.

Събеседването ще се проведе от екипа по проекта на 29.05.2023 г. в 10:00 часа в зала 20, ет. 2 в сградата на община Стамболово.  По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на социалните дейности.

Резултатите от подбора ще бъдат изнесени на таблото с обявите в сградата на община Стамболово на 29.05.2023 в 16:00 часа.

 

Гражданите могат да получат допълнителна информация на телефон 03720/7000, вътрешен 130Гергана Михайлова и вътрешен 124Кера Делчева.