ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД– ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА

Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели към Районен съд – Хасково  и в изпълнение на Решение №392 от 17.05.2019 г. на Общински съвет - Стамболово, е открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Хасково за мандат 2020 – 2024 година.

На Общо събрание на съдиите от Окръжен съд – Хасково, проведено на 27.03.2019 г., са определени 38 бр. съдебни заседатели за Районен съд – Хасково, като от тях 2 бр. трябва да бъдат предложени от Общински съвет – Стамболово.

Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.

Комисията за избор на кандидати за съдебни заседатели кани заинтересованите жители на община Стамболово да входират в деловодството на Общински съвет – Стамболово - ет.1, стая 19 в сградата на Общинска администрация Стамболово, необходимите документи за  участие в процедурата за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Хасково за мандат 2020 – 2024 г., поставени в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок до 20.08.2019 г., като същите ще бъдат заведени с входящ номер по реда на тяхното постъпване.

    І. Изисквания към кандидатите:

    1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

 

1.1. е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

1.3. има завършено най-малко средно образование;

1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страда от психически заболявания.

 

    2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 

2.1. е съдебен заседател в друг съд;

2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

2.4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

      3. Необходими документи:

 

3.1. Подробна автобиография, подписана от кандидата; 

3.2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3. 4. Данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки;

3.5. Мотивационно писмо;

3.6. Писмено съгласие;  

3.7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3;  

3.8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. 

3.9. Обстоятелството по чл. 67, ал.1, т.4 от ЗСВл се установява служебно от комисията.

Документите  се подават  в срок до 20.08.2019 г. в деловодството на Общински съвет – Стамболово - ет.1, стая 19 в сградата на Общинска администрация Стамболово.

На основание чл.68 ал.5 от Закона за съдебната власт, списъкът на допуснатите до участие кандидати се публикува на интернет страницата на Общински съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а.

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. 

» Приложение №1

» Приложение №2

» Приложение №3

» Приложение №4
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – СТАМБОЛОВО:

/Маджид Мандаджъ/