ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОУП НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

Община Стамболово уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Доклад за Екологична оценка (ДЕО) на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Стамболово с всички приложения.

Общественото обсъждане ще се проведе на основание чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми.

Срещата ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11:00  часа в сградата   на Община Стамболово,  с. Стамболово, п.к. 6362.

Докладът за ЕО, Предварителният проект за ОУП на Община Стамболово и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа в сградата на Община Стамболово, РИОСВ-Хасково - гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа“ 14, както и на интернет страницата на възложителя: http://www.stambolovo.bg.

Писмени становища, становища мнения и препоръки могат да се предоставят в Община Стамболово, РИОСВ-Хасково или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: Мухлис Фариз Сербест – Кмет на Община Стамболово, тел.: 03720/7000;  е-mail: [email protected]

 

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА "ОБЩ  УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО"

НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ЗА "ОБЩ  УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО"

 

ЛИНК КЪМ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО