ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Стамболово в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.003-0148-C01 „Бъдеще за децата в община Стамболово“, по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ – 1 лице на трудов договор при пълно работно време/2 лица на трудов договор при непълно работно време. Срок за работа – 27 месеца.

 

2.Минимални изисквания за заемане на длъжността "Социален работник":

 • да са физически лица;
 • да притежават висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление социални дейности или друго направление със социална насоченост, педагогически, икономически специалности или други специалности;
 • професионален опит – не се изисква;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравните и социалните услуги;
 • да притежават компютърна грамотност;

 

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с деца с увреждания и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца с увреждания, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца с увреждания;
 • да познават спецификата на социалната работа с деца с увреждания и техните родители и др.

 

2.Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1;
 2. Автобиография по образец – Приложение 2;
 3. Декларация по чл. 107а, ал.1 от КТ – Приложение 3;
 4. Декларация по образец – Приложение 4;
 5. Декларация по образец – Приложение 5;
 6. Документ за самоличност (за справка);
 7. Копие на диплома за завършено образование;
 8. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство);
 9. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

 

3.Описание на длъжността:

 1. Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата и родителите от целевите групи, мотивиране за включване и насочване към подходящите за тях дейности, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
 2. Изготвяне на оценка на потребностите от здравно-социални услуги;
 3. Координация на разработването и съгласуването на индивидуалните планове за работа с децата и семействата;
 4. Разработване на механизъм за съвместна работа между специалистите по проекта, медицинските, образователни и социални структури на местно ниво;
 5. Оказване на методическа подкрепа на медиатора, включен в дейностите;
 6. Организиране на провеждането на групова работа с родителите на децата  с проблеми в развитието;
 7. Организиране на индивидуалната работа на специалистите по проекта и изготвяне на графици за провеждането ѝ;
 8. Индивидуално и групово консултиране на  родители относно правата на децата и семействата с увреждания, предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
 9. Регулярно посещение на домовете на децата с увреждане съгласно индивидуалния им план;
 10. Осъществяване на партньорство със семейството на детето с увреждане;
 11. Координация и организация на дейността и срещите на специалистите, назначените по проекта;
 12. Организация на екипните срещи за изготвяне, актуализация, оценка и  планиране на: оценки на възможностите,  оценки на потребностите, индивидуални планове, както и други документи, които се изготвят в процеса на работата;
 13. Координация на събирането на информация за процесите, свързани с наблюдение и оценка на услугата, както и анализирането ѝ;
 14. Провеждане на наблюдения, анкети, разговори и беседи за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията  на потребителите;
 15. Създаване и поддържане на индивидуално досие за всяко дете и семейство, включени в услугата и създаване и поддържане на база данни относно всички потребители по отделните дейности и предоставените им услуги.

 

4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 12.12.2023 г. до 20.12.2023 г. (вкл.) в стая 30 на Общинска администрация Стамболово, с. Стамболово, общ. Стамболово, обл. Хасково.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация.

 

 

За повече информация:

Стефка Латунова – ръководител на проекта,

телефон за връзка: 03720/7000

 

           

 Аднан йълдъз

Кмет на община Стамболово

 

 

 

Файлове:

Приложение № 1.docx Приложение № 1.docx  

Приложение № 2.docx Приложение № 2.docx  

Приложение № 3.docx Приложение № 3.docx  

Приложение № 4.docx Приложение № 4.docx  

Приложение № 5.docx Приложение № 5.docx