ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Стамболово в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.003-0148-C01 "Бъдеще за децата в община Стамболово", по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: МЕДИАТОР“ – 1 лице на трудов договор при пълно работно време. Срок за работа – 27 месеца.

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • да са физически лица;
 • да притежават средно образование;
 • да познават местните уязвими общности в община Стамболово, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
 • професионален опит – не се изисква;
 • да притежават компютърна грамотност.

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с деца с увреждания и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца с увреждания, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца с увреждания.

2.Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1;
 2. Автобиография по образец – Приложение 2;
 3. Декларация по чл. 107а, ал.1 от КТ – Приложение 3;
 4. Декларация по образец – Приложение 4;
 5. Декларация по образец – Приложение 5;
 6. Документ за самоличност (за справка);
 7. Копие на диплома за завършено образование;
 8. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство);
 9. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

 

3.Описание на длъжността:

 1. Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – идентифициране, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;
 2. При необходимост участие в посещения в родилните отделения и отделенията по микропедиатрия съвместно с други специалисти от услугата, във връзка със съвместната работа с медицинските екипи;
 3. Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
 4. Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение;
 5. Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване на детето и родителите в услугaта под супервизия на социален работник;
 6. Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;
 7. Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне на услугата и мотивиране за включване в услугите по проекта;
 8. При необходимост подпомагане на груповата и индивидуалната работа на останалите специалисти в услугата;
 9. Участие в екипни срещи за изготвяне, актуализация, оценка и планиране на: оценки на възможностите, оценки на потребностите, индивидуални планове, както и други документи, които се изготвят в процеса на работата;
 10. Подпомагане на останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;
 11. Подпомагане на провеждането на анкети за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите под ръководството на социалния работник.

 

4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 12.12.2023 г. до 20.12.2023 г. (вкл.) в стая 30 на Общинска администрация Стамболово, с. Стамболово, общ. Стамболово, обл. Хасково

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация.

 

 

За повече информация:

Стефка Латунова – ръководител на проекта,

телефон за връзка: 03720/7000

 

           

 Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово

 

 

Файлове: