ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Стамболово в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.003-0148-C01 „Бъдеще за децата в община Стамболово “, по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „МЕДИАТОР“ – 1 лице на трудов договор при пълно работно време. Срок за работа – 27 месеца.

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността "Медиатор":

 • да са физически лица;
 • да притежават средно образование;
 • да познават местните уязвими общности в община Стамболово, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
 • професионален опит – не се изисква;
 • да притежават компютърна грамотност.

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

2.Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1;
 2. Автобиография по образец – Приложение 2;
 3. Декларация по чл. 107а, ал.1 от КТ – Приложение 3;
 4. Декларация по образец – Приложение 4;
 5. Декларация по образец – Приложение 5;
 6. Документ за самоличност (за справка);
 7. Копие на диплома за завършено образование;
 8. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство);
 9. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

3.Описание на длъжността:

 1. Провеждане на работа на терен – идентифициране на децата от целевата група, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, посредничество;
 2. Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
 3. Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение;
 4. Тясно сътрудничество със специалистите по специфична цел 3.
 5. Работа със семейството по отношение на мотивиране за участие в услугите;
 6. Разпространение на образователни и информационни здравни материали сред целевите групи и рискови общности;
 7. Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне на и мотивиране за включване в услугите по проекта;
 8. Насочване на потребители до услугата или други здравни институции и организации в общината по препоръка на педиатъра;
 9. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.
 10. Работа на терен, работа по населените места, посещения в домовете на родителите, индивидуално информиране и консултиране.
 11. Организиране на информационни кампании и беседи по населените места за повишаване на здравната култура, индивидуални консултации с деца и родители.
 12. Информиране на представителите на целевата група (семействата на деца в нужда) за съществуващите услуги в подкрепа на децата, отговорно родителство и др.
 13. Организиране на различни мероприятия за информиране и предоставяне на знания на представителите на целевата група за превенцията, ползите от профилактиката, отговорното родителство и др.

4.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 12.12.2023 г. до 20.12.2023 г. (вкл.) в стая 30 на Общинска администрация Стамболово, с. Стамболово, общ. Стамболово, обл. Хасково.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация.

 

За повече информация:

Стефка Латунова – ръководител на проекта,

телефон за връзка: 03720/7000

 

                

 Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово

 

 

Файлове: