ОБЯВА за представяне на проектни предложения по процедура BG05M2OP001-3.010 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 2 „ Образователна интеграция на ученици от маргинализирани общности “, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2

Файлове: