ОБЯВА за представяне на проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54


О Б Я В А

за представяне на проектни предложения по процедура

BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

“Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от стратегията за ВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения № BG 06DNP001-19.214.

Наименование на процедурата:

МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата

 Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на целите на Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Стамболово - Кърджали 54. Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 е в обхвата на основна цел 1.Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост, Приоритет 1.Развитие на устойчиво земеделие (растениевъдство и животновъдство) и преработка, който адресира следните проблеми и нужди, съпътстващи земеделието и преработката на земеделска продукция на територията:

•   преструктуриране на стопанствата към култури, отговарящи в по-голяма степен на местния агроекологичен потенциал – плодове, зеленчуци, етерично маслени и лекарствени билки, млечно животновъдство;

•   закупуване на нова техника и технологии за модернизация на земеделските стопанства;

•   повишаване на доходите в земеделието;

•   преминаване на част от стопанствата от натурален към полупазарен и пазарен тип

•   слабо развито биологично земеделие

Специфична цел 1. Повишаване на доходите от растениевъдство и животновъдство, посредством преминаване към нови култури и биологични земеделски практики.

 

Конкретни цели на мярката:

Подмярка 4.1.2 има за цел повишаване на  жизнеспособността и стабилността на малките стопанства на територията на МИГ, чрез: 1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал.

 

Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват:

 

Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:

1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде между  6 000 и 7 999 евро;

3. Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности и производството на кандидатите по процедурата да е в секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично маслени и лекарствени култури“.

4. Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

5. Проектите на кандидати от населените места на община Кърджали трябва да допринасят за развитието на селския район/населените места от община Стамболово.

 

Допустими дейности по процедурата:

Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:

По тази операция се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството. Ще бъдат подкрепяни следните видове дейности за:

 1. модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;
 2. подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията (като оборудване за оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
 3. 3.създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 4. намаляване на потреблението на енергия;
 5. производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 6. инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;
 7. постигане съответствие с ново въведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ, а именно:  Община Стамболово и/или 54-те села на община Кърджали.

Допустими разходи:

 1. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 3. Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар), закупуване на преносими сушилни и др;
 4. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

 

Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2, 3 като допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект.

Разходите по т. 4 за консултации - за разработване на бизнес-план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи /финансов анализ/, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи и консултански услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по проекта, включени в т. 1, 2, 3 от раздел 14.1 „Допустими видове разходи“.

 

Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата  е 164 300 лв.

Минималният размер на допустимите разходи  за един  проект е 2 444,75 лв.

Максималният размер на общите допустимите разходи за един проект е 48 895 лв.

Процент на съфинансиране:

Максималният интензитет на помощта е от 60% до  80%.

Критерии за подбор и тежест:

Критерий

Максимален  брой точки

1

Проектът е за биологично производство

30

2

Проектът осигурява допълнителна заетост

30

 

чрез проекта се разкриват до 2 работни места

15

 

чрез проекта се разкриват три и повече работни места

30

3

Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството

20

4

Проектът води до въвеждане на иновации в земеделското стопанство

20

 

Общо

100

 

Проекти, получили по-малък брой точки от „15” (петнадесет) от оценка  на етап ТФО не се предлагат за класиране от КППП и не се одобряват за подпомагане!

За да бъде одобрен за финансиране, проектът трябва да получи поне 15 точки по критериите. Проектно предложение, което не премине минималния праг от 15 точки, се предлага за отхвърляне.

Периоди за прием:

Настоящата процедура за подбор на проекти е с два  крайни срока за прием :

 • Първи прием: Начален срок: 27.02.2020 г. Краен срок: 27.05.2020 г. 17:00 часа. 
 • Втори прием:  При наличие на остатъчни средства след първи прием: 15.10.2020 – 15.12.2020 г.

 

Всяко проектно предложение, подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

 

Лице/а за контакт:

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg. Условията за кандидатстване, както и пакетът документи за кандидатстване по настоящата процедура са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; http://www.lagsk.eu  

Лица за контакти:

 • Изпълнителен директор – Иванка Душкова;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Петя Бонева;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Халим Бекир.

Телефони: 0888653146; 0886085829; 0899916716

Електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg 

Подробна информация и документи

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Можете да намерите:

 • на интернет страницата на  МИГ : http://www.lagsk.eu
 • на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела  за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg
 • в офис МИГ Стамболово Кърджали 54, с.Стамболово, Старата сграда на Общинска администрация.

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Стамболово Кърджали 54.

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Документи и приложения за кандидатстване:

 

Файлове: