Обява за представяне на проектни предложения по процедура BG 06 RDNP001-19.199 МИГ Стамболово-Кърджали 54 Мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛ

 

О Б Я В А

за представяне на проектни предложения по процедура

BG 06 RDNP001-19.199 МИГ Стамболово-Кърджали 54 Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  

по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

“Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по  мярка 7.2   от стратегията за ВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения № BG 06 RDNP001-19.199.

Наименование на процедурата:

МИГ Стамболово-Кърджали 54, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването  или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от обшностите местно развитие на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.   

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата

С инвестициите по мярката се цели подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват:

 

- Община Стамболово и Община Кърджали с нейните 54 села включващи: Бащино, Бели пласт, Болярци, Бяла поляна, Бялка, Висока поляна, Гняздово, Горна крепост, Гъсково, Добриново, Долище, Долна крепост, Иванци, Жинзифово, Звиница, Зимзелен, Звезделина, Звезден, Калоянци, Кокиче, Конево, Крин, Люляково, Майсторово, Миладиново, Мост, Мургово, Мъдрец, Невестино, Орешница, Панчево, Перперек, Повет, Пропаст, Рудина, Рани лист, Седловина, Сестринско, Скалище, Соколяне, Страхил войвода, Стремово, Стремци, Сватбаре, Солище, Скърбино, Сипей, Татково, Три могили, Черешица, Черньовци, Чифлик, Широко поле и Ястреб за всички допустими дейности по под-мярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони. При условие, че проектите на община Кърджали допринасят за развитието на селския район, съгласно одобрената СВОМР;

 

- Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

 

- Читалища за дейности свързани с културния живот;

 

- ВиК оператори за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони и дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони.

Допустими дейности по процедурата:

 • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

Дейностите са допустими за подпомагане ако са изградени или реконструирани ВиК системите или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години от датата на кандидатстване. Дейностите за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, и съоръженията, и принадлежностите към тях са допустими за подпомагане ако са от указаните общински пътища в Решение № 236/13.04.2007 г. на МС за утвърждаване списък на общинските пътища и ако в техническата документация е предвидено изграждането и полагането на подземни мрежи за широколентов интернет.

 • Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ, а именно:  Община Стамболово и/или 54-те села на община Кърджали.

Допустими разходи:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. За попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейности по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи“.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката. Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.

Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата  е 654 025,22 лв.

Минималният размер на допустимите разходи  за един  проект е 97 790 лв.

Максималният размер на общите допустимите разходи за един проект е 391 160,00 лв.

Процент на съфинансиране:

Максималният интензитет на помощта е до  100%.

Критерии за подбор и тежест:

Критерий за оценка

Максимален брой точки

1

Проектът е за инвестиции в изграждането и/или обновяването на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;

30

 

Инфраструктурата се ползва/посещава от населението на поне 2 населени места

10

 

Инфраструктурата се ползва/посещава от населението на между 3 и 4 населени места включително

20

 

Инфраструктурата се ползва/посещава от населението на 5 и повече населени места

30

2

Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща населени места с висок дял на млади хора до 29 г.;

20

 

В населените места, в които се извършва инвестицията, младите хора са до 100 човека включително

5

 

В населените места, в които се извършва инвестицията, младите хора са между 101 до 200 човека включително

10

 

В населените места, в които се извършва инвестицията, младите хора са между 201 до 300 човека включително

15

 

В населените места, в които се извършва инвестицията, младите хора са между 301 и 500 човека включително

20

3

За проекти за инвестиции в изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на сгради и малки по мащаби инфраструктури, които подобряват качеството на живота на децата в общността

30

4

Проектът включва подобряване на образователна, социална, развлекателна или културна дейност

20

 

Културна или развлекателна

10

 

Социална или образователна

10

 

Общо

100

 

Периоди за прием:

Настоящата процедура за подбор на проекти е с два  крайни срока за прием:

 • Втори прием: Начален срок: 23.11.2022 г. Краен срок: 23.02.2023 г. 17:00 часа.
 • Трети прием: Начален срок:  15.04.2023 г. Краен срок: 15.07.2023 г., 17:00 ч.  и при наличие на остатъчен финансов ресурс след втори прием.

 

Всяко проектно предложение,  подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

 

Лице/а за контакт:

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg. Условията за кандидатстване, както и пакетът документи за кандидатстване по настоящата процедура са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; http://www.lagsk.eu  

Лица за контакти:

 • Изпълнителен директор – Иванка Душкова;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Петя Бонева;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Халим Бекир.

Телефони: 0888653146; 0886085829; 0899916716

Електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg 

 

Подробна информация и документи

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването  или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Можете да намерите:

 • на интернет страницата на  МИГ : http://www.lagsk.eu
 • на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела  за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg
 • в офис МИГ Стамболово Кърджали 54, с.Стамболово, Старата сграда на Общинска администрация.

 

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Стамболово Кърджали 54.

 

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

 

Документи и приложения за кандидатстване:

 • Обява 7.2,  МИГ Стамболово-Кърджали 54;
 • Условия за кандидатстване 7.2, МИГ Стамболово-Кърджали 54;
 • Условия изпълнение на проекти 7.2, МИГ Стамболово-Кърджали 54;
 • Документи за информация към условията за кандидатсване;
 • Документи за попълване към условията за кандидатстване;
 • Документи за информация към условията за изпълнение.

 

 

Файлове: