Обява за подбор на кандидати за заемане на длъжността "Детегледач/ка" в "Детски кът Стамболово"

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

Във връзка с изпълнението на Дейност № 2 „Предоставяне на услуга почасови грижи за деца“ по Проект „Детски кът Стамболово“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.096-0014-С01 от 01.06.2021 г, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“, реализирана с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд на Европейския съюз, Община Стамболово

 

 

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА

ДЛЪЖНОСТТА: „ДЕТЕГЛЕДАЧ/КА“

 

Брой свободни работни места:

Детегледач/ка – 2 (два) бр.

Пълният текст на обявлението и условията за кандидатстване тук

Документи за кандидатстване:

1. Заявление - образец 

2. Автобиография - образец 

3. Декларация при кандидатстване - образец