Обява до заинтересованите лица и общественост

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

на основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и  програми

община Стамболово

                                

С Ъ О Б Щ А В А

 

на населението на с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Жълти бряг, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Стамболово, с. Тънково, и с. Долно Черковище, община Стамболово, с което се предоставя за обществени консултации задание за определяне на съдържанието и обхвата на Доклад за екологична оценка /ЕО/ на „Проект за Частично изменение на Общия устройствен план на Община Стамболово за поземлени имоти с обща площ от 6 535,932 дка в землищата на с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Жълти бряг, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Стамболово, с. Тънково, и с. Долно Черковище, община Стамболово“ с цел да се определят зона „Сср“ – земеделска зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди – проект и зона „Пп1“ – Предимно производствена устройствена зона - проект, възложител: община Стамболово.

 

Крайна дата за изразяване на становища 30 дневен срок след окачване на обявата: 21.12.2023 г.

 

Писмени становища и мнения се приемат в кметствата на с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Жълти бряг, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Тънково, с. Долно Черковище, и в с. Стамболово, община Стамболово

 

 

Файлове: