Община Стамболово сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за осигурява топъл обяд по процедура BG05SFPR003-1.001

Община Стамболово сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за осигурява топъл обяд по процедура BG05SFPR003-1.001

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВН О МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

 

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ОСИГУРЯВА ТОПЪЛ ОБЯД

 

В изпълнение на Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, община Стамболово сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за осигурява топъл обяд по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и социална изолация са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Потребителите на услугата по проекта са лица и семейства без доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и не получават подкрепа от близките си; лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл.4, ал.1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни лица. Дейностите по приготвяне и доставка на топъл обяд са допустими, считано от 01.10.2022г. Максималният брой потребители от допустимите целеви групи е до 550 души от 26 населени места в община Стамболово. Продължителността на проекта е до 30.09.2025г.

Целта на Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ е да допринесе за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност и преодоляване на социалното изключване, чрез осигуряване на храна за хората, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация. Чрез нея се допълват комплексните национални мерки, предприети в отговор на кризата, като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно. Реализирането на проектните дейности ще задоволят първичните нужди на целевата група, водейки до нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация.

Принадлежността на идентифицираните от общините лица към допустимата целева група се потвърждава от съответната ДСП в рамките на служебните ѝ задължения.

Лица, жители на Община Стамболово, могат да подадат заявления за идентифициране към целевите групи и включване в операцията „ Топъл обяд в община Стамболово“ през целия период на реализиране на процедурата при кметовете и кметските наместници по населените места в Общината и в офиса на Център за обществена подкрепа Стамболово /етаж 4 в сградата на общинската администрация/.

 

Проекта се финансира от Европейски социален фонд плюс