Община Стамболово открива процедура за избор на членове на Съвета на децата

Община Стамболово открива процедура за избор на членове на Съвета на децата.

 

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТ НА ДЕЦАТА

 

 

Община Стамболово открива процедура за избор на членове на Съвета на децата.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Един от тези принципи е участието на децата в собственото им развитие и закрила – не като обект, а като фактор.

Целта на този Съвет е подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.

Съставът на Съвета на децата се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години, в следните четири категории:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищнотото и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

 

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител ( не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа)
 • Относно избора на деца бежанци следва: Детето да е получило международна закрила; Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

 

Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления!

При кандидатстването е необходимо, детето да има настоящ адрес на територията на Община Стамболово, а също така да попълни формуляр за кандидатстване и кратко мотивационно писмо.

 

Документите на кандидатите – Формуляр и Мотивационно писмо по образец, се подават в Община Стамболово до 24 май 2021 г. Кандидатури могат да бъдат изпращани по пощата на адрес с.Стамболово, общ.Стамболово, обл.Хасково или по електронен път на адрес [email protected] и [email protected]

Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на интернет-страница на Община Стамболово.

 

 

 

АДНАН ЙЪЛДЪЗ

Кмет на община Стамболово

 

 

Файлове:

формуляр за кандидатстване.docx формуляр за кандидатстване.docx

protsedura suvet-na-detsata2018 (2).docx protsedura suvet-na-detsata2018 (2).docx