Община Стамболово обявява прием на заявления за предоставяне на грижи в домашна среда

В изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, от 23 юли 2020 г., Община Стамболово  обявява втори прием на документи на лицата, попадащи в следните целеви групи:

  • Хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ.
  • Хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинска експертиза в Р България.

За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:

  • са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата
  • живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа
  • са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

Лицата, които се нуждаят от предоставянето на грижи в домашна среда, преди да бъдат включени в Програмата се проверяват за допустимост с условията по програмата от Дирекция „Социално подпомагане“.

Само на одобрените от Д СП кандидат-потребители се извършва индивидуална оценка на потребностите, като за един потребител продължителността на предоставяните персонални грижи не може да надхвърля 4 часа дневно.

В случаите, когато поради финансов недостиг не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.

Кандидатите за заемане на длъжност “домашен помощник“ по Програмата са безработни лица, регистрирани  в Дирекция “Бюро по труда“. Безработните лица могат да бъдат назначени по Програмата на пълно или непълно работно време. Националната програма “Предоставяне на грижи в домашна среда“ е със срок на действие до 31.12.2020 г.

Място и срок за подаване на документите:  От 23.07.2020 г. до 10.08.2020 г. лицата, желаещи да получават грижа в домашна среда могат да подават Заявление – декларация /по образец/, по настоящ адрес, лично или чрез упълномощено лице/законен представител в административната сграда на община Стамболово.

Подадените след тази дата заявления ще бъдат разглеждани при свободен ресурс от финансови средства, съгласно т.2 от програмата.