Община Стамболово Обявява прием на заявления за предоставяне на грижи в домашна среда

В изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ , от 04 март 2020 г., Община Стамболово  обявява прием на документи на лицата, попадащи в следните целеви групи:

 • Хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ.
 • Хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинска експертиза в Р България.

За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:

 • са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата
 • живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа
 • са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

Лицата, които се нуждаят от предоставянето на грижи в домашна среда, за да бъдат включени в Програмата трябва да отговарят и на следните условия:

 • месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5 кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерски съвет
 • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество
 • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания
 • да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях
 • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД
 • не са включени в механизма лична помощ
 • да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.

В случаите, когато поради финансов недостиг не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.

На всеки кандидат  ще се извършва индивидуална оценка на потребностите от персонални грижи в домашна среда, като за един потребител продължителността на предоставяните персонални грижи не може да надхвърля 4 часа дневно.

Кандидатите за заемане на длъжност “домашен помощник“ по Програмата са безработни лица, регистрирани  в Дирекция “Бюро по труда“. Безработните лица могат да бъдат назначени по Програмата на пълно или непълно работно време.

Националната програма “Предоставяне на грижи в домашна среда“ е със срок на действие до 31.12.2020 г.

Място и срок за подаване на документите

От 05.03.2020 г. до 13.03.2020 г. лицата, желаещи да получават грижа в домашна среда по Национална програма “Предоставяне на грижи в домашна среда“ могат да подават Заявление – декларация /по образец/, по настоящ адрес лично или чрез упълномощено лице/законен представител в административната сграда на община Стамболово.

Към заявлението се прилагат:

    Документ за самоличност (за справка);

    Документ за самоличност на законния представител - настойник, попечител (за справка) - в случай, че кандидатът е поставен под пълно или ограничено запрещение.

    Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; протокол на ЛКК,

  Актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с  ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие).

     Удостоверение за настойничество/ попечителство (копие) - в случай, че кандидатът е поставен под пълно или ограничено запрещение.

    Пълномощно за лице, което да подаде документи от името на кандидата – когато не се подават лично.

 

Подадените след тази дата заявления ще бъдат разглеждани при свободен ресурс от финансови средства, съгласно т.2 от програмата.