Консултации по доклад за Екологична оценка за ЧИОУП на община Стамболово

СЪОБЩЕНИЕ ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 

 по доклад за екологична оценка на Проект за Частично изменение на Общия устройствен план на Община Стамболово за поземлени имоти с обща площ от 6 535,932 дка в землищата на с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Жълти бряг, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Стамболово, с. Тънково, и с. Долно Черковище, община Стамболово“ с цел да се определят зона „Сср“ – земеделска зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди – проект и зона „Пп1“ – Предимно производствена устройствена зона - проект, възложител: община Стамболово съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т.  2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./.

 

1. Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес за електронна поща

– Възложител на плана:

община Стамболово, БУЛСТАТ 000904261;

 

– Със седалище и адрес на управление:

Област Хасково, община Стамболово, село Стамболово

 

– Адрес за кореспонденция: Област Хасково, община Стамболово, село Стамболово

 

– Кмет на община Стамболово - г-н Аднан Йълдъз

 

– Лице за контакти: г-н Шериф Шериф, заместник кмет на Община Стамболово

 

–Телефон за връзка и електронна поща:

е-mail: [email protected]

GSM +359 879635712

 

 

2. Обща информация за предложения план/програма:

а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;

           Към днешна дата проектът на ОУП е на етап окончателно приемане от Общинския съвет.

           Всички имоти  предмет на „Проект за Частично изменение на Общия устройствен план на Община Стамболово за поземлени имоти с обща площ от 6 535,932 дка в землищата на с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Жълти бряг, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Стамболово, с. Тънково, и с. Долно Черковище, община Стамболово“ с цел да се определят зона „Сср“ – земеделска зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди – проект и зона „Пп1“ – Предимно производствена устройствена зона - проект към настоящия момент са земеделска територия. За всички имоти предмет на изменение на плана трябва да бъде съобразена с йерархичната последователност на изискващите се планове, проучвания и проекти.

Изработването на проект за изменение на общ устройствен се разрешава от компетентния орган по чл. 124 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ.

Устройствена зона „Сср“ – земеделска зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди – проект касае различни бъдещи намерения, които ще бъдат конкретизирани с допуснат Подробен устройствен план.

Имотите предмет на обособяване на проектна зона „Пп1“ – Предимно производствена устройствена зона – проект са свързани с инвестиционни намерения за изграждане на фотоволтаична централа със съпътстващата техническа инфраструктура към тях. При обособяване на устройствена зона „Пп1“ следва да бъде изменен ОУП и след неговото влизане в сила да бъде допуснат Подробен устройствен план за конкретните бъдещи дейности.

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

Съгласно действащото законодателство на Наредба №8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове чл. 22, ал. 3 прогнозния период на плана е 15-20 години. Етапа на изпълнение на плана е провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./.

в) териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

Всички имоти  предмет на „Проект за Частично изменение на Общия устройствен план на Община Стамболово за поземлени имоти с обща площ от 6 535,932 дка са в землищата на с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Жълти бряг, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Стамболово, с. Тънково, и с. Долно Черковище, община Стамболово“ с цел да се определят зона „Сср“ – земеделска зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди – проект и зона „Пп1“ – Предимно производствена устройствена зона - проект към настоящия момент са земеделска територия.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);

На територията на Община Стамболово са обявени 3 защитени зони от общоевропейската мрежа Натура 2000: BG0001032 „Родопи-източни“ за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна и Защитени зони BG0002071 „Мост Арда“ и BG0002013 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици.

Изменението на ОУП на община Стамболово засяга 313 имоти, от които само пет попадат частично и/или изцяло в ЗЗ BG0001032 „Родопи-източни“ за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна и ЗЗ BG0002071 „Мост Арда“ за опазване на дивите птици. Същите са с обща площ 159,161 дка.

От общата площ 6 535,932 дка на имотите, които са предмет на изменение на ОУП частично и/или изцяло в защитени зони попадат само 2.43 % от имотите.

д) основни цели на плана/програмата;

Общите цели на екологичната оценка са насочени към по-добро обвързване на плана към опазването на околната среда, увеличаване на участието в процеса на вземане на решение на представители на различни заинтересовани групи и институции, чрез запознаване с плана и неговата оценка.

Главната цел на екологичната оценка на Проект за Частично изменение на Общият устройствен план на Община Стамболово е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на окончателния проект.

Основната цел на Проект за Частично изменение на Общият устройствен план на Община Стамболово е да предложи условия и решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за  устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за пространственото “вписване” на общината в групата от съседни общини в границите на област Хасково.

С преструктурирането и ново обособяване на устройствени зони с Частично изменение на Общият устройствен план на Община Стамболово ще се формират нови територии съобразени със спецификата на конкретния обект и изискванията поставени в екологичната част на плана.

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);

Финансирането на Плана е изцяло за сметка на възложителя.

ж) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

  1. Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, както и по проекта на плана, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
  2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;
  3. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;

3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата;

Контролният орган по реда на Закона за устройство на територията  е Общински съвет на община Стамболово.

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;

    Решение на Общински съвет на община Стамболово.

5. Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта на плана и доклада за екологична оценка към него и лица притежаващи необходимата квалификация, определени да предоставят устни разяснения на място:

  - Публичен достъп на плана с осигурен в кметствата на с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Жълти бряг, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Тънково, с. Долно Черковище, и в с. Стамболово, община Стамболово

всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, Лицe за контакти: еколога на община Стамболово, кметове на населените места.

  • От страна на възложителя на г-н Шериф Шериф, заместник кмет на община Стамболово, GSM +359 879635712

 

6. Срок за изразяване на становища по плана:

30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 07.03. 2024 г.

 

7. Начин на изразяване на становищата:

Становища могат да се депозират на адрес: кметствата на с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Жълти бряг, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Тънково, с. Долно Черковище, и в с. Стамболово, община Стамболово всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, Лицe за контакти: еколога на община Стамболово, кметове на населените места.

  • От страна на възложителя на г-н Шериф Шериф, заместник кмет на община Стамболово, GSM +359 879635712

 

 

Лицe за контакти: експерт от екипа Самуил Добрев, телефон, 0898295153

Свързани документи: Доклад за екологична оценка, Нетехническо резюме, Приложения

Файлове:

Доклад за екологична оценка Том 1.pdf Доклад за екологична оценка Том 1.pdf

Доклад за екологична оценка Том 2.pdf Доклад за екологична оценка Том 2.pdf

Преработено задание за определяне на съдържанието и обхвата на Доклад за екологична оценка.pdf Преработено задание за определяне на съдържанието и обхвата на Доклад за екологична оценка.pdf

Нетехническо резюме.pdf Нетехническо резюме.pdf

Приложения.zip Приложения.zip