О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № С-3272/07.11.2022 г.

 

                                         О  Б  Я  В  Л Е  Н  И  Е

 

        Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  писмо от Министерството на Околната Среда и Водите -  Регионална Инспекция - Хасково с  изх. № ПД-1259-(7)/01.11.2022г. за постъпило РЕШЕНИЕ с  № ХА- ЕО - 122/2022г  относно: Изработване на ПУП – ПЗ в УПИ  XVI, кв. 14 по плана на село Силен, община Стамболово и Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на фотоволтаичнаелектроцентрала с мощност 199 kW и кабелна линия за присъединяване на ФЕЦ“,  да не сеизвършва екологична оценка, тъй като няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията по ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат чрез директора на РИОСВ – Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщението му.

Възложител:СД НПО „ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ ТРАКИЯ“, ЕИК 205572201, С. МОСТ, ул.“ПЪРВА „ № 17

         

ОБЯВЛЕНИЕТО  се  намират  в  стая №31,етаж №3 в Община  Стамболово.

 

                                                                            

Дата на обявяване : 07.11.2022г.                         ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

                                                                                                ДИРЕКЦИЯ „ УТТООС“