О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № С- 2557/02.09.2022 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция “УТТООС” при община Стамболово уведомява всички заинтересовани страни, че в дирекцията е постъпило РЕШЕНИЕ № ХА-ЕО - 97/2022г. съпроводено с писмо с изх. ПД-1002(9)/ 29.08.20222г. от Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция - Хасково относно: Изработване на (ПУП) Подробен Устройствен План – ПЗ План за застрояване на УПИ XIV-87, кв.12 и УПИ XII-86, кв.13 по плана на с.Маджари, община Стамболово, област Хасково.

РЕШИХ:

Да не се извършва екологична оценка за „ Изработване на Подробен Устройствен План – План за Застрояване /ПУП- ПЗ/ на УПИ XIV-87, кв.12 и УПИ XII-86, кв.13 по плана на с.Маджари, община Стамболово, област Хасково“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Добра Тончева Тошкова

Адрес: гр. София, ж.к. „ мМладост“ №1, бл. 41, вх.2, ет. 13, ап. 63

Целта на застрояване е „ Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща мощност 2MW с цел продажба на електрическа енергия.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ – Хасково в 14 дневен срок от неговото съобщаване. Решението се намира в стая №131,етаж №3 в Община Стамболово.

 

 

Дата на обявяване : 02.09.2022г. ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

ДИРЕКЦИЯ „ УТТООС“