О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция “УТТООС” при община Стамболово уведомява всички заинтересовани страни, че в дирекцията е постъпило РЕШЕНИЕ № ХА-39 ЕО/2021г. съпроводено с писмо с изх. ПД-752(11)/ 13.10.2021г. от Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция – Хасково, относно: Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на „Изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя на поземлени имоти с идентификатор 73585.128.532, 73585.133.296, 73585.133.534, 73585.138.384, 73585.139.412, 73585.142.428, 73585.143.423, 72585.198.294 по КККР на с. Тънково, общ. Стамболово, обл.Хасково с цел изграждане на фотоволтаичен парк” с възложител “ГАЛИНИ” ЕООД.

С Решение № ХА – 39 ЕО/2021г. да не се извършва екологична оценка на „Изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя на поземлени имоти с идентификатор 73585.128.532, 73585.133.296, 73585.133.534, 73585.138.384, 73585.139.412, 73585.142.428, 73585.143.423, 72585.198.294 по КККР на с. Тънково, общ. Стамболово, обл.Хасково с цел изграждане на фотоволтаичен парк”, при прилагането на който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

С ПУП-ПРЗ се предвижда регламентирането на предимно производствена устройствена зона (Пп) със следните параметри.

-Плътност на застрояване – 40 до 80 %

-Интензивност на застрояване (Кинт) - от 0.1 до 2.5

-Плътност на озеленяване – от 20% до 40% като 1/3 от нея ще бъде с дървесна растителност.

Поземлени имоти с идентификатор 73585.128.532, 73585.133.296, 73585.133.534, 73585.138.384, 73585.139.412, 73585.142.428, 73585.143.423, 72585.198.294 с обща площ 624.494 кв.м., категория 8-ма и 10-та категория земеделска земя с НТП пасище, по КККР на с.Тънково,общ.Стамболово, обл.Хасково. с цел изграждане на фотоволтаичен парк с обща инсталирана мощност 60.0 MWp.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ – Хасково в 14 дневен срок от неговото съобщаване. Решението се намира в стая №131,етаж №3 в Община Стамболово.

 

Дата на обявяване : 14.10.2021г. ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

ДИРЕКЦИЯ „ УТТООС“

Файлове:

Обявление РИОСВ-Тънково (1).pdf Обявление РИОСВ-Тънково (1).pdf