О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № С-3864/03.01.2023 г.

 

                                                 О  Б  Я  В  Л Е  Н  И  Е

 

        Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  писмо от Министерството на Околната Среда и Водите - Регионална Инспекция - Хасково с  изх. № ПД-1378(18)/29.12.2022г. за постъпило Уведомление, че РЕШЕНИЕ  №ХА- ЕО-138/2022г на Директора на РИОСВ – Хасково  не е влязло в сила. Същото е обжалвано по административен ред пред министъра на околната среда и водите чрез директора на РИОСВ – Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс, за „ПУП – ПРЗ“ за изграждане на фотоволтаична  електроцентрала в ПИ 22887.85.324, ПИ 22887.85.325 и ПИ 22887.85.326 по КККР на село Долно Черковище,

Възложител „ ИВЕТ – 05“ ЕООД

 

Процедурата се прекратява във връзка с горе изложеното!

Съобщението е за всички заинтересованите лица.

         

                                                                            

Дата на обявяване : 03.01.2023г.                         ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

                                                                                                ДИРЕКЦИЯ „ УТТООС“