О Б Я В Л Е Н И Е

  Изх. № С-3213/26.10.2022 г.

 

                                         О  Б  Я  В  Л Е  Н  И  Е

 

        Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  писмо от Министерството на Земеделието  -  Изпълнителна Агенция по Горите  с  изх. № Х  ИАГ- 26125 – 26.10.2022г. и вх.№ С-3213/26.10.2022г за постъпило РЕШЕНИЕ с  № 5 I 3 от Протокол № 5/26.10.2022г на комисията в Изпълнителна агенция по горите по чл. 74,ал.2, т.2 от Закона за горите, регистрирано в Изпълнителна агенция по горите с рег. индекс ИАГ – 26094/26.10.2022г.- оригинал за „Ивет -05“ ЕООД, за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна собственост, с инвестиционно предложение: изграждане на фотоволтаични електроцентрали, и местоположение: ПИ в горска територия – частна собственост, в района на действие на ДП „Югоизточно държавно предприятие“ – Сливен, териториално поделение“ Държавно горско стопанство Хасково“ в село Долно Черковище, община Стамболово, област Хасково, с площ121,153дка в ПИ с идентификатор 22887.85.325 в село Долно Черковище. Комисията реши: Удовлетворява искането на „Ивет -05“ ЕООД за предварително съгласуване за промяна на предназначението на ПИ в горска територия. С Решение  254 от 15.06.2022г. на Общински съвет – Стамболово е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП ПРЗ в съответствие разпоредбите на ЗУТ.

Решението на комисията не е обвързано с решението за оценка за въздействие върху околната среда.

Настоящото решение може да се обжалва, по реда на  Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщението му.

Възложител: „ ИВЕТ -05“ ЕООД , гр. Харманли 6450, ул.“ Сакар планина“ № 16

         

ОБЯВЛЕНИЕТО  се  намират  в  стая №31,етаж №3 в Община  Стамболово.

 

                                                                           

Дата на обявяване : 07.11.2022г.                         ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

                                                                                                ДИРЕКЦИЯ „ УТТООС“