О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  СТАНОВИЩЕ № ХА-1-2/2021г. съпроводено  с писмо  с   изх. ПД-502(15)/ 25.02.2021г. от  Министерство  на  околната   среда  и  водите, Регионална  инспекция - Хасково  относно: ПРОЕКТ  НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

Проектът на ОУП на община  Стамболово, предмет на екологична оценка, е изработен в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба към него. ОУПО Стамболово се изработва с прогнозен период от 15-20 години.

Настоящото становище не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба. При промяна на плана възложителя трябва да уведоми РИОСВ – Хасково своевременно.

Съгласно разпоредбата на чл.88,ал.6 от ЗООС, становището губи правно действие, ако в срок  5 години от влизането му в сила не е одобрен плана.

Становището може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ – Хасково в 14 дневен срок от неговото съобщаване. Решението  се  намира  в    стая №131,етаж №3 в Община  Стамболово.

 

 

                                                                           

Дата на обявяване : 05.03.2021г.                                   ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

                                                                                                ДИРЕКЦИЯ „ УТТООС“

Файлове:

Обявление Обявление

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА.PDF СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА.PDF