О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  уведомително  писмо  с   изх. ПД-1182-(14)/ 22.02.2021г. от  Министерство  на  околната   среда  и  водите, Регионална  инспекция - Хасково  относно: Инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на поливна система за капково напояване на овощни видове” в имот № 005003 в землището на с.Светослав, общ. Стамболово, обл.Хасково с възложител “БГ ПЛАНТ” ЕООД.

С Решение № ХА – 19, П/2021г. се прекратява процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съвместена с оценката за съвместимост по внесено уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на поливна система за капково напояване на овощни видове“ в имот № 005003 в землището на село Светослав, община Стамболово, област Хасково с възложител“ БГ ПЛАНТ“ ЕООД

Решението не променя правата на възложителя за иницииране на нова процедура по реда на нормативната уредба по околна среда.

       Уведомлението  се  намира  в    стая №131,етаж №3 в Община  Стамболово.  Заинтересованите  лица могат  да  обжалват  уведомлението по реда на Административно- процесуалния  кодекс   до  Директора  на РИОСВ- Хасково   в 14   дневен  срок  от съобщението.

 

Дата на обявяване : 01.03.2021г.                                   ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

                                                                                                ДИРЕКЦИЯ „ УТТООС“

Файлове: