Набиране на доброволци за Доброволно формирование „ДФ-СТАМБОЛОВО 2017“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с Решение №310/24.01.2023 г. на ОбС- Стамболово, общинска администрация Стамболово, обявява набирането на доброволци за Доброволно формирование „ДФ-СТАМБОЛОВО 2017“.

 

Съгласно Чл. 7. (1) Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано, и

Чл. 8. (1) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 24.11.2017 г.) Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината или до юридическото лице за членство в доброволното формирование съгласно приложение № 1.

 

Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. формуляр за кандидатстване по образец съгласно приложение № 2;

2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

4. свидетелство за съдимост;

5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

6. (отм. – ДВ, бр. 94 от 2017 г. , в сила от 24.11.2017 г.);

7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

 

Кандидатите за доброволци към документите по ал. 2 прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

(Нова – ДВ, бр. 74 от 2014 г., в сила от 5.09.2014 г.) Финансовите средства, необходими за издаване на документите по ал. 2, т. 2, 3 и 4, могат да бъдат възстановени на доброволците от бюджета на общината. От НАРЕДБА за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Файлове:

Приложение №1 Заявление.docx Приложение №1 Заявление.docx