На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Стамболово оповестява Решение №697 от 27.10.2020 г. по Адм.дело №671/2020 г. на Административен съд – Хасково

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

           ОТМЕНЯ,  по оспорване на Областен управител на Област Хасково, чл.48, ал.5 от Наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги територията на община Стамболово.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен  Административен съд на Република България  в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

        При  неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се оповести по реда на чл.194 от АПК