Консултации за сформиране състава на СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово на 27.06.2021 година.

ДО

Ръководствата на парламентарно представените парти

 и коалиции в 45-то Народно събрание:

 1. Коалиция „ГЕРБ-СДС“;
 2. Партия „Има такъв народ“
 3. Коалиция „БСП за България”;
 4. ПП ДПС;
 5. Коалиция „Демократична България”
 6. Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание Чл. 91, ал. 1, изр. второ във връзка с чл. 464, т. 13 от Изборния кодекс (ИК) Ви каня на 26.05.2021 г. (сряда) от 10:00 ч. в заседателна зала № 20 на общинска администрация Стамболово на консултации за сформиране състава на СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово на 27.06.2021 година.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 45-то Народно събрание.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

 1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
  1. наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  2. имена и ЕГН на предложените лица;
  3. длъжността в комисията, за която се предлагат;
  4. образование, специалност;
  5. телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;
  6.  Паспортни данни: №, дата и място на издаване (необходими данни за хонорарните сметки).
 2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите 23.03.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.
 3. Оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия/коалиция, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;
 4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състава на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т 1. от писмото.

 

С уважение,

АДНАН ЙЪЛДЪЗ

Кмет на община Стамболово

 

Изготвил,

МОХАМЕД ИЗЕТ

Секретар на община Стамболово

 

⇒ Частични местни избори 27.06.2021г. за избор на кмет на кметство с.Жълти бряг

 

 

Файлове:

писмо до партиите.pdf писмо до партиите.pdf