Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение - „АГРО НВ ПРОПЪРТИЙС“ ЕООД

Изх. № С-188/15.19.2024 г.

 

О  Б  Я  В  Л Е  Н  И  Е

 

Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  писмо от Министерството на Околната Среда и Водите - Регионална Инспекция - Хасково с  изх. № ПД-1228-(21)/2023/09.01.2024 за постъпило ИСКАНЕ за преценяване на необходимост от ОВОЗ за обект: „ Изграждане на две двойни въздушни електропроводни линии със средно напрежение 33kV за присъединяване на ФЕЦ Стамболово от ПИ 68727.207.526 по КККР на с. Стамболово, община Стамболово до нова повишаваща подстанция /ПП/ 33/110kV на ФЕЦ с. Книжовник ПИ 37383.500.315 по КККР на с.Книжовник, община Хасково.

Възложител:

 „АГРО НВ ПРОПЪРТИЙС“ ЕООД

Файлове:

pd-1228.zip pd-1228.zip