Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение /ИП/ за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Славяново- Малево- Пясъчево“ Подобект: Реконструкция на ВЛ 110 kV „ Славяново- Малево“ от ВЕЦ Студен Кладенец до п/ст „ Харманл

Вх. № С-1582/01.06.2023г.

на община Стамболово

Изх.№ПД -637(41)/31.05.2023г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

       В Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  е постъпило Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение /ИП/ за „ Реконструкция на ВЛ 110 kV „ Славяново- Малево- Пясъчево“ Подобект: Реконструкция на ВЛ 110 kV „ Славяново- Малево“ от ВЕЦ Студен Кладенец до п/ст „ Харманли“, с възложител „ Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София. Предоставяме на   всички  заинтересовани страни копие на искането и информацията по приложение № 2 за горе цитираното инвестиционно предложение.  Постъпилото   писмо е от Министерството на Околната Среда и Водите - Регионална Инспекция - Хасково с  изх. № ПД-637(41)/31.05.2023г. от Директора на РИОСВ – Хасково – инж. Марияна Колева. За целта на реконструкцията ще се използват съществуващите пътища от общинската и републиканската пътна инфраструктура. Няма да се изгражда нова инфраструктура. Предвидено е всички площи, използвани за временно ползване по време на строителството на ВЛ, да се освободят и възстановят до завършването на обекта. Основния разрешителен режим, имащ отношение към реализацията на инвестиционното предложение, е свързан с получаването на Разрешение за строеж, съгласно действащата в страната нормативна база, а именно Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Дължината на трасето е 44,454 км.- хълмист терен , Предвидени са за подмяна 188 броя стълбове от основното трасе и 5 бр стълбове на отклонението към п/ст „ Славяни“ на територията на:

1.Землище на с. Бойник, община Крумовград, област Кърджали

2.Землище с. Рабово, с. Голобрадово,с. Пчелари, с. Маджари, с. Силен, с. Голям извор и с. Тънково, община Стамболово, област Хасково.

3.Землище с. Ръжево и с. Долно Съдиево, община Маджарово,област Хасково.

4.Землище на с. Елена, община Хасково, област Хасково

5.Землище на с. Славяново, с. Иваново, с. Остър камък и гр. Харманли, община Харманли, област Хасково

Природни ресурси не са предвидени да се използват по време на строителството.

Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители няма.

Строителната площадка е без потенциални замърсявания, образуваните в процеса на СМР строителни отпадъци /СО/ се класифицират като неопасни, отпадни води няма, опасни химични вещества на строителната площадка няма.

Приложение №5 към чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Приложение №6 към чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Информация по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 

Възложител: Електроенергиен Системен Оператор ЕАД, ЕИК 175201304

Гр. София 1618, бул.“ Цар Борис III“ № 201

Изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Ангелин Цачев

Лице за контакти: Виктор Масларов – тел. 0889/635-267, e-mail: [email protected]

 

Дата на обявяване : 08.06.2023г.                         ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

                                                                                                ДИРЕКЦИЯ „ УТТООС“

Файлове: