Единадесето заседание на Общински съвет - Стамболово на 26.06.2024 г.

Изх.№ 25/17.06.2024  г.

До Г-н / Г-жа                                                                     

Общински съветник

Кмет/ Зам. кмет

Кмет на кметство

Кметски наместник

Община Стамболово

Област Хасково

 

На основание чл.23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.16

от Правилника за работата на ОбС – Стамболово

 

С В И К В А М

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТАМБОЛОВО

 

на единадесето  заседание  на 26.06.2024 г. /сряда/ от 11:00 часа

в залата на Общински съвет следния

П Р О Е К Т О  -  Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

  1. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Изпълнението на бюджета на община Стамболово, област Хасково към 31.12 .2023г.
  2. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2023 година.
  3. Докладна записка от Кмета на общината, относно:  Отчет на разходите за командировки за периода от  01.12.2023  - 31.05.2024 година.
  4. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Участие на община Стамболово в Регионална програма 2024 г.,    финансирана от Агенция по заетостта, чрез Дирекция “Бюро по труда” Хасково.
  5. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Одобряване на проект за ПУП- Парцеларен план и Специализирана план схема по чл. 150 – комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ 78094.350.2 по плана на село Царева поляна, община Стамболово, област Хасково  на основание чл.125 от ЗУТ. С инвестиционна инициатива за електрифициране за линеен обект/трасе/ за захранване на обект: „Къща за гости“ – Одобрен и влязъл в сила ПУП-ПЗ със Заповед № 24/28.01.2009г.
  6. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Стамболово в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Хасково за насрочено извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково на 29.07.2024г. 
  7. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.
  8. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Молба с Вх. № С-1982/20.06.2024 г. от "ЖАННЕТ 14" ООД, ЕИК: 203329889 за наемане на общински имот.
  9. Докладна записка от Кмета на общината, относно:: ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ И КОРЕКЦИИ В ПОИМЕННОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ /ПОИМЕНЕН СПИСЪК/ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2024 ГОД.
  10. Питания към кмета на община Стамболово.

 

 

 

ЕРБИЛ ХАЛИМ ………………………….

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-  СТАМБОЛОВО