Длъжностни лица от Община Стамболово участвали в преброяването на безстопанствени кучета

Длъжностни лица от Общинска администрация-Стамболово:

1.      Мюмюне Мехмед Хасан – мл. експерт в „ЕЗ“;

2.      Ахмед Мехмед Ахмед – мл. експерт „ТМП“;

3.      Хабиб  Сюлейман Хабиб – гл. специалист „ОМП“ „ГЗ“ ,

4.      Юксел Али Осман  – домакин в община Стамболово;

5.      Кмет/кметски наместник на населено място на територията на община Стамболово,

6.      Доброволци /граждани, представители на организации за защита на животните или на НПО/, заявили писмено участие

със задача:

  • Да извършат преброяването на безстопанствени кучета на територията на община Стамболово.
  • Преброяването да се извърши в периода септември-октомври.
  • При преброяването да се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място  без видимо присъствие на собственик.
  • Преброяването да се извърши по методика, като задължително се отчита приблизителната възраст, пол, видимото здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация.
  • След приключване на преброяването да се състави протокол, който да се входира в деловодната система на Община Стамболово за утвърждаване в срок до 20 работни дни след, след което да се изпрати на ОДБХ-Хасково.
  • Протоколът да се публикува на официалната страница на Общината.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Рушен Мехмед - зам.кмет на Община Стамболово.

Файлове: