Девето заседание на Общински съвет - Стамболово на 24.04.2024 г.

 

        Изх.№ 16/15.04.2024 г.

До Г-н / Г-жа                                                                      

Общински съветник 

Кмет/ Зам. кмет

Кмет на кметство

Кметски наместник 

Община Стамболово

Област Хасково

 

На основание чл.23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.16

от Правилника за работата на ОбС – Стамболово

 

С В И К В А М

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТАМБОЛОВО

 

на девето заседание на 24.04.2024 г. /сряда/ от 11:00 часа

в залата на Общински съвет следния

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Изменение и допълнение в Наредба за общинската собственост (НОС) в територията на община Стамболово, приета с Решение № 534/ 21.07.2011 г. на Общински съвет – Стамболово, изм. и доп. с Решение № 233/29.12.2017 г., изм. и доп. с Решение № 247/31.01.2018 г., изм. и доп. с решение № 255/16.04.2018 г. постановено по адм. дело № 1146/2017 г. по описа на Административен съд – Хасково и Решение № 16545/04.12.2019 г. постановено по адм. дело № 6824/2018 г. по описа на Върховен административен съд, изм. и доп. с Решение № 369/12.09.2023 г.

2. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (НОАМТЦУ) в територията на община Стамболово, приета с Решение № 303/27.09.2018 година на Общински съвет – Стамболово, изм. и доп. с Решение № 364 от 30.08.2023 г.

3. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Изменение и допълнение в Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Стамболово (НУОП) в територията на община Стамболово, приета с Решение № 127 от 03.06.2005 г. на Общински съвет Стамболово, изм. доп. с Решение № 183 от 27.04.2017 г., изм. и доп. с Решение № 370 от 12.09.2023 г.

4. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Проект на Дългосрочна програма на община Стамболово за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2023 - 2030 г., финансирана по проект „Преход към климатично устойчиви общности“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, Договор BGENVIRONMENT-4.004-0013-C02.

5. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на община Стамболово във връзка с изпълнението на проект „Преход към климатично устойчиви общности“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, Договор BGENVIRONMENT-4.004-0013-C02.

6. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Приемане корекции в поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт /поименен списък/ на капиталови разходи за 2024 г. приета с решение №47 от 15.02.2024 г.

7. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Постъпила молба от Сдружение с нестопанска цел „Арда 2003“- Стамболово за отдаване за безвъзмездно ползване на общински имот „Сграда – интерактивна изложба – Биоразнообразието в долината на река Арда“, находяща се в ПИ №062008 в землището на с.Долно Черковище.

8.Докладна записка от Кмета на общината, относно: Постъпила молба от Сдружение с нестопанска цел „Арда 2003“- Стамболово за удължаване на срока на договор от 27.06.2018г.    

9. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Одобряване на Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за подземен електропровод – средно напрежение и за оптични кабели от фотоволтаични централи в ПИ с идентификатори 68727.204.3, 68727.204.122, 68727.205.1, 68727.205.2, 68727.205.95, 68727.207.17 и 68727.207.528 в землището на с. Стамболово, общ. Стамболово до ПИ 68727.207.526 в землището на с. Стамболово, общ. Стамболово.

10 Докладна записка от Кмета на общината, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовири – публична общинска собственост на Държавата , на основание чл.19а (нов-ДВ,бр.61 от 2019г.,в сила от 02.08.2019г.) от Закон за водите.

11. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Доклад с вх.№ С-1218/17.04.2024 г. от ръководителя на Доброволно формирование „ДФ-СТАМБОЛОВО 2017“ във връзка с участието на доброволците при бедствия и аварии на територията на община Стамболово. 

12. Докладна записка от Кмета на общината, относно: Изменение и допълнение на Решение №68 от27.03.2024г. относно Издаване запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

13. Питания към кмета на община Стамболово.

 

 

ЕРБИЛ ХАЛИМ ………………………….

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС- СТАМБОЛОВО